Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Szwecji

Co robić w razie wypadku samochodowego w Szwecji?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (numer telefonu 112), zwłaszcza jeśli są jakieś obrażenia. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich uczestników wypadku oraz zachowaj dane kontaktowe świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Odzyskiwanie odszkodowań w Szwecji

Gdzie warto się udać:

Osoba odpowiedzialna za wypadek musi pokryć wszystkie niezbędne wydatki związane z wypadkiem. Poszkodowany może skontaktować się ze szwedzkim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Firma ubezpieczeniowa sprawcy ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia jej wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub Europrotokół, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie świadectw technicznych, roszczenie itp.) Masz 3 lata na zgłoszenie roszczenia do ofiary wypadku w Szwecji

Spory:

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku kwestionowania odpowiedzialności za wypadek. Jeśli szwedzka firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy spieszyć się z wizytą u szwedzkiego prawnika. Koszt wynajęcia prawnika może być znaczny i nie ma gwarancji powodzenia. Najpierw porozmawiaj z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe w Szwecji:

  1. szkody majątkowe

a) Koszt naprawy na podstawie opłaconej faktury za naprawę lub kalkulacji rzeczoznawcy.

b) Jeśli samochód nie może być przywrócony do stanu używalności z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, wypłacona zostanie wartość rynkowa samochodu, pomniejszona o wartość pozostałości. Zaleca się, aby ekspert szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego dokonał oględzin uszkodzonego samochodu natychmiast po wypadku.

c) holowanie do najbliższej odpowiedniej stacji obsługi lub bazy holowniczej.

d) honoraria ekspertów są wypłacane tylko wtedy, gdy ocena została przeprowadzona za zgodą ubezpieczyciela.

e) Nadwyżka zostanie zwrócona na podstawie dokumentów płatności z tytułu ubezpieczenia kadłuba.

f) Koszty noclegu i posiłków są pokrywane, jeśli mają bezpośredni związek z wypadkiem.

g) Właściciele samochodów ciężarowych ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z CMR-Insurance.

  1. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za koszty leczenia, zmniejszenie zarobków oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jeśli nie są one pokrywane przez inne polisy ubezpieczeniowe.

Bezpłatna konsultacja (Vyber, Vatsap) + 48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Szwecji