Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Szwajcarii

Co robić w razie wypadku w Szwajcarii:

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (tel. 117), zwłaszcza jeśli są jakieś obrażenia. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy. Zrób notatki lub zdjęcia tablic rejestracyjnych, dokumentów i polis ubezpieczeniowych wszystkich osób uczestniczących w wypadku oraz sporządź listę świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.
Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Odzyskiwanie odszkodowań w Szwajcarii


Gdzie warto się udać:
Osoba ponosząca winę jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów wynikających z wypadku. Strona poszkodowana może skontaktować się ze szwajcarskim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko UE).
Terminy:
Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia mu wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub protokół europejski, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie świadectw technicznych, wniosek itp.) Masz 2 lata na zgłoszenie roszczenia do sprawcy wypadku w Szwajcarii.

Spory:
Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli szwajcarskie towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy się spieszyć z kontaktem ze szwajcarskim prawnikiem. Koszty adwokata mogą być znaczne i nie ma gwarancji powodzenia. Zacznij od rozmowy z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe w Szwajcarii:


Szkody materialne
a) Koszt naprawy na podstawie opłaconej faktury za naprawę lub kalkulacji rzeczoznawcy.
b) jeżeli samochód nie nadaje się do przywrócenia do stanu używalności z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, wypłacona zostanie wartość rynkowa samochodu, po odliczeniu wartości pozostałości. Zaleca się, aby ekspert ze szwajcarskiego towarzystwa ubezpieczeniowego dokonał oględzin uszkodzonego samochodu natychmiast po wypadku.
c) usługa holowania do najbliższej odpowiedniej stacji obsługi lub bazy pojazdów holowniczych.
d) usługi rzeczoznawcy, jeśli uszkodzony samochód
nie był wcześniej sprawdzany przez firmę ubezpieczeniową, a wnioski rzeczoznawcy są niezbędne do potwierdzenia szkody całkowitej.
e) Nadwyżka z tytułu ubezpieczenia zostanie zrekompensowana na podstawie dokumentów płatności z tytułu ubezpieczenia.
f) Wynajem zastępczego auta jest rekompensowany za czas naprawy, jeżeli samochód jest potrzebny do wykonywania obowiązków służbowych. W przypadku całkowitej utraty samochodu, koszty wynajmu są pokrywane przez 15 dni.
g) Utrata użyteczności tylko w przypadku nowych pojazdów, jeśli dostępna jest ekspertyza.
h) Właściciele samochodów ciężarowych ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z OCP.
i) Koszty noclegów i wyżywienia są płatne po przedstawieniu faktury.
j) Honoraria adwokackie oraz koszty pozasądowe są należne, jeśli zaangażowanie adwokata jest konieczne ze względu na złożoną sytuację prawną,
k) Opłaty pocztowe i telefoniczne są uiszczane po przedstawieniu dokumentów.
Poszkodowany może mieć prawo do zwrotu kosztów leczenia, zmniejszenia zarobków oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie, jeśli nie są one pokrywane przez inne polisy ubezpieczeniowe.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Szwajcarii